Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu prowadzi Wewnętrzny System Jakości Kształcenia (WSJK), służy to zapewnieniu zgodności jakości kształcenia z wymaganiami przepisów prawa w zakresie szkolnictwa wyższego. Wewnętrzny System Jakości Kształcenia obejmuje przede wszystkim cele oraz procesy dotyczące doskonalenia procesu jakości kształcenia.

Cele Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia:

  • kształtowanie postaw projakościowych oraz budowanie kultury jakości,
  • zapewnienie spójności kształcenia,
  • osiąganie przez studentów zakładanych efektów uczenia się,
  • doskonalenie jakości kadry dydaktycznej, technicznej i administracyjnej,
  • wykorzystywanie potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego do doskonalenia jakości kształcenia,
  • udostępnianie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie podnoszenia jakości i osiąganych efektach uczenia się,
  • poprawa jakości i rozwoju infrastruktury oraz zwiększenie liczby laboratoriów i specjalistycznych warsztatów możliwych do wykorzystania przez studentów.

Podstawowymi procedurami w zakresie jakości kształcenia są:

  • ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich,
  • hospitacje zajęć dydaktycznych,
  • ocena satysfakcji studentów.

Jakość kształcenia obejmuje również procedury dyplomowania oraz monitorowanie losów zawodowych absolwentów.
Zbiór informacji o jakości kształcenia zawarty został w Księdze Jakości Kształcenia, która jest wewnętrznym dokumentem funkcjonującym na Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu.