Mechatronika

KIERUNKI STUDIÓW:

MECHATRONIKA

POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia
PROFIL KSZTAŁCENIA: profil praktyczny
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
LICZBA SEMESTRÓW: 7
TYTUŁ ZAWODOWY: inżynier
JĘZYK KSZTAŁCENIA: polski

Mechatronika to nauka łącząca wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Jest to nowoczesny kierunek i zarazem jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Wiedza z tej dziedziny jest specjalistyczna i specyficzna, ale ze względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy stwarza bardzo dobre perspektywy dla absolwentów. Mechatronika daje studentom wszechstronne wykształcenie w zakresie projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń.

Na mechatronice będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk ścisłych, tj. matematykę, fizykę i chemię oraz przedmioty ogólne, tj. podstawy konstrukcji urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, materiały inżynierskie, przedmioty kierunkowe, m.in. napędy maszyn i urządzeń, podstawy robotyki, mechatronika w systemach technicznych, technika mikroprocesorowa, układy i zespoły elektroniczne w mechatronice oraz języki programowania. Ponadto na poszczególnych specjalnościach prowadzone będą zajęcia z przedmiotów, tj. projektowanie i programowanie układów sterowania, automatyzacja procesów przemysłowych, panele i interfejsy komunikacyjne oraz mechatroniczne układy sterowania napędem.

Studia trwają 3,5 roku, czyli 7 semestrów. W celu uzyskania tytułu zawodowego inżyniera student powinien zdobyć co najmniej 210 punktów ECTS (minimum po 30 punktów ECTS w każdym semestrze).

Realizowane specjalności:

Mechatronika stosowana

Automatyka i sterowanie maszyn

Automatyka i sterowanie maszyn – specjalność przygotowuje specjalistów, którzy będą posiadali wiedzę oraz umiejętności z zakresu projektowania, konstruowania i badań systemów sterowania, kreowania zachowań inteligentnych oraz zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji. Studenci tej specjalności zostaną zapoznani z podstawami robotyki, programowaniem robotów, algorytmami sterowania, programowaniem mikrokontrolerów i sterowników swobodnie programowalnych oraz komputerów przemysłowych, budową układów sensorycznych i napędowych. Wykształcenie takich kwalifikacji będzie możliwe dzięki poznaniu metod programowania układów i urządzeń mechatronicznych, modelowania i symulacji komputerowej, programowania regulatorów wielofunkcyjnych.

Mechatronika stosowana – specjalność ukierunkowana jest na przekazywanie wiedzy i umiejętności z zakresu: projektowania, eksploatacji, obsługi i diagnostyki urządzeń mechatronicznych stosowanych w przemyśle. Wprowadzone są przedmioty, w których student zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące z jednej strony samych procesów, a z drugiej, metod sterowania tymi procesami, zarówno w sensie logicznym jak i wykonawczym, od idei programowania poprzez elektronikę i mechaniczne elementy wykonawcze. Zna podstawowe języki programowania i rozwijane są praktycznie umiejętności w tym zakresie. Uzyskają wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami pomiaru wielkości mechanicznych i elektrycznych, którą następnie wykorzystają do opisu działania urządzenia mechatronicznego. Opracowane metody opisu zostaną wykorzystane do symulacji działania oraz projektowania. Poznają metody komputerowego wspomagania prac inżynierskich, od obrabiarek sterowanych numerycznie do symulacji układów mechanicznych, elektronicznych i wizualizacji zjawisk zachodzących w urządzeniach mechatronicznych.

Mechatronika i co dalej?

Absolwent kierunku Mechatronika przygotowany będzie do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach wymagających łączenia wiedzy z wielu dyscyplin naukowych. Absolwent tego kierunku będzie potrafił projektować, programować oraz obsługiwać nowoczesne urządzenia mechatroniczne.

Perspektywy pracy:

  • przemysł elektromaszynowy,
  • przemysł motoryzacyjny i lotniczy,
  • przedsiębiorstwa produkcyjne,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją nowoczesnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą oraz diagnozowaniem układów mechatronicznych.

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach pozwolą na podjęcie pracy przy budowie nowych, ale także modernizacji istniejących już maszyn i układów mechatronicznych w związku z przechodzeniem na sterowanie cyfrowe i implementacje nowoczesnych interfejsów.

Dlaczego mechatronika w Grudziądzu?

Na kierunku Mechatronika kształcenie będzie realizowane według nowoczesnych standardów edukacyjnych przy udziale doświadczonych fachowców (teoretyków i praktyków) w celu kształtowania nowoczesnego człowieka otwartego na nowe doświadczenia techniczne, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji intelektualnych i zawodowych. Program studiów dużą wagę przywiązuje do opinii i uwag przedstawicieli pracodawców z regionu (interesariuszy zewnętrznych), którzy również zobowiązują się do pomocy w realizacji programu studiów chociażby poprzez ofertę realizacji laboratoriów i praktyk w ich instytucjach. Kierunek Mechatronika realizowany na Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu przygotowuje także młodego człowieka do aktywnego i świadomego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.