Program studiów

Program studiów

Program studiów kierunku Mechatronika obowiązujący od roku akademickiego 2024/2025:

Sylabusy:

Efekty uczenia: