OPŁATA REKRUTACYJNA

OPŁATA REKRUTACYJNA

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w
sprawie studiów (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2787), w części dotyczącej wysokości opłaty za
przeprowadzenie rekrutacji na I rok studiów od roku akademickiego 2024/2025

Rozdział 10

Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji
§ 38. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł, z tym że:
1) w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych – opłata wynosi 150 zł;
2) w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności fizycznej
– opłata wynosi 100 zł.

Kandydat powinien dokonać wpłaty na konto Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu
w kwocie 85 zł.
Dane do przelewu: 

konto PKO BP
numer rachunku bankowego
75 1020 1462 0000 7902 0441 6327