Krok 5

5. Dostarcz dokumenty

Gratulujemy zdania matury. Teraz należy dokończyć proces rekrutacyjny i dostarczyć
dokumenty.
Dokumenty należy złożyć osobiście w białej nieopisanej teczce.
Przed przyjazdem na uczelnię należy sprawdzić godziny dyżurowania Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej, która przyjmuje dokumenty – sprawdź dyżury
Komplet dokumentów powinien zawierać:
1. oryginał podania na studia załączany podczas rekrutacji elektronicznej,
2. oryginał świadectwa dojrzałości wraz z ewentualnym aneksem do świadectwa (do
wglądu),
3. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z ewentualnym aneksem do świadectwa oryginał
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/dyplomu zawodowego, jeśli
ukończyłeś/aś Technikum (do wglądu),
4. kserokopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/dyplomu zawodowego,
jeśli ukończyłeś/aś Technikum,
5. kolorowe zdjęcie na papierze w formacie 35 x 45 mm (zgodne z formatem wymaganym
podczas składania dokumentów o wydanie dowodu osobistego).
Dodatkowo, od wybranych kandydatów mogą być wymagane również:
1. kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty
olimpiady lub konkursu jeżeli było brane pod uwagę w rekrutacji na dane studia wraz
z jego oryginałem do wglądu,
2. kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcia sportowe uzyskane w
dyscyplinach olimpijskich lub ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski,
3. zgoda rodzica na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią (WZÓR).

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać dowód
osobisty bądź paszport.
W szczególnych przypadkach kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas
składnia dokumentów w imieniu kandydata okaże pełnomocnictwo z podpisem oraz
legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem (zgodnie z treścią
pełnomocnictwa). 

Do pobrania: 

  1. Pełnomocnictwo 
  2. Zgoda rodziców