Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydatów na studia w Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu z siedzibą
w Grudziądzu (86-300) przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17, adres do korespondencji ul. Czarnieckiego 5/7, 86-300
Grudziądz, NIP 8762507517, REGON 526881565.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 726 940
804 lub adresem e-mail: sekretariat@puzg.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na studia na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody do czasu zakończenia procesu rekrutacji na studia zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz aktów wewnętrznych Publicznej Uczelni Zawodowej w
Grudziądzu,
z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w razie przyjęcia na
studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów
ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i aktów
wewnętrznych Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu przez czas trwania studiów, a następnie w celach
archiwalnych przez okres 50 lat.
5. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w
imieniu Administratora (usługodawcy z zakresu m.in. usług księgowokadrowych, prawnych, doradczych, IT,
spedycyjnych i przewozowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa
(w szczególności sądy i organy państwowe). Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich. Przetwarzane przez
Administratora Pana/Pani dane mogą pochodzić z publicznych rejestrów, informacji uzyskanych z wywiadowni
gospodarczych lub w inny sposób upublicznionych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez Publiczną Uczelnię
Zawodową w Grudziądzu jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na studia, przeprowadzenia postępowania
administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach
określonych w RODO.
8. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: rekrutacja@puzg.pl, pocztą tradycyjną na adres
podany w pkt. 1 lub zgłosić osobiście.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.